Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

De voorwaarden en condities zijn voor het laatst geüpdatet op 18/12/2023

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn van toepassing op deze site en op de transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten. Je kunt gebonden zijn aan bijkomende contracten in verband met je relatie met ons of met producten of diensten die we jou leveren. Indien bepalingen van de aanvullende overeenkomsten in strijd zijn met bepalingen van deze voorwaarden, zullen de bepalingen van die aanvullende overeenkomsten voorrang hebben.

2. Updaten van deze voorwaarden en condities

Wij kunnen deze voorwaarden en condities van tijd tot tijd updaten. Je bent verplicht om deze voorwaarden en condities regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden en condities is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden en condities worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Je voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van je aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden.

3. Contactinformatie

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door De Donder deuren bv.

Adres: Stationsstraat 30, 1745 Opwijk
Telefoon: 052/35 51 07
E-mailadres: info@dedonderdeuren.be
BTW-nummer: BE 0452.509.552

Je kunt contact met ons opnemen over deze voorwaarden en condities via onze contact pagina of via bovenvermelde gegevens.

4. Aanvaarding van gebruiksvoorwaarden

Door je te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van deze site, stem je er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden en condities. Het gebruik van deze site impliceert dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden en condities en deze aanvaardt. In sommige specifieke gevallen kunnen wij je ook vragen uitdrukkelijk in te stemmen.

5. Aansprakelijkheid

Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten.
Deze site en alle inhoud op de site worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:

• deze site of onze inhoud aan je eisen zal voldoen;
• deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis.

Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel, technisch of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien je advies nodig hebt dien je een deskundige te raadplegen.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door jou of een derde partij, voortvloeiend uit je toegang tot, of gebruik van onze site.

Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de site of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die je aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al je vorderingen van elke soort en aard.

6. Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

6. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Donder Deuren niet. De Donder Deuren is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Donder Deuren is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Donder Deuren. De Donder Deuren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

7. Verzenden en retourneren

Gelieve kennis te nemen van de voorwaarden in dit verband op de pagina Verzenden en retourneren.

8. Intellectueel eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en beheren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de site en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de site. Hieronder wordt o.a. verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software.

8.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij er bij specifieke inhoud iets anders is aangegeven, wordt je geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat je zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen inhoud van deze site, in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, opnemen in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, op de markt brengen of commercialiseren, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

9. Links naar andere websites

Onze site kan hyperlinks of andere verwijzingen naar sites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van sites van andere partijen waarnaar vanaf deze site wordt gelinkt niet. De meningen of het materiaal op deze sites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid verbonden aan jouw gebruik van deze sites en verwante diensten van derden.

10. Beëindiging van gebruik

Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. Je stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van je toegang tot of gebruik van de site.

11. Privacy

Bij het invullen van een webformulier, kun je gevraagd worden bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Je stemt ermee in dat alle informatie die je verstrekt altijd accuraat, correct en actueel is.
We hebben beleid ontwikkeld om alle mogelijke zorgen over privacy te ondervangen. Zie voor meer informatie onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid.

12. Inbreuken op deze voorwaarden en condities

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien je deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van je toegang tot de site, contact opnemen met je internetprovider met het verzoek je toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen je ondernemen.

13. Vrijwaring – ongeoorloofd gebruik

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot jouw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten.

Je aanvaardt dat een ongeoorloofd gebruik van deze website aanleiding kan geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit kan zijn.

14. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en De Donder deuren bv met betrekking tot je gebruik van deze site.

15. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. Toepasselijk recht – Geschillen

Op deze voorwaarden en condities is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien enig deel of enige bepaling van deze voorwaarden en condities door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover dat maximaal is toegestaan om uitvoering te geven aan de intentie van deze voorwaarden. De overige bepalingen blijven onverlet.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).