Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 31 juli 2023
Ingangsdatum: 26 juni 2018

Dez Privacyverklaring beschrijft het beleid van De Donder Deuren bv, Stationsstraat 30, 1745 Opwijk, België, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de informatie die we over u verzamelen wanneer u onze website (https://www.dedonderdeuren.be) gebruikt .

De Donder Deuren bv hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en privacy. De Donder Deuren bv respecteert de nieuwe Europese wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens (GDPR: General Data Protection Regulation).

Door deze website en/of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen gebruik te maken van deze website.

We kunnen deze Privacy verklaring op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zullen het herziene privacybeleid op deze website publiceren. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen vanaf het moment waarop de Privacy verklaring op de website is geplaatst en uw gebruik van de website na dit termijn betekent dat u akkoord gaat met deze herziene Privacy verklaring. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

De Donder Deuren bv is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens en/of deze Privacy Verklaring, gebruik dan de volgende contactgegevens:

Adres:   Stationsstraat 30, 1745 Opwijk
Telefoon: 052/35 51 07
E-mailadres: info@dedonderdeuren.be
BTW-nummer: BE 0452.509.552

PERSOONSGEGEVENS DIE VERWERKT WORDEN

Bij het gebruik van onze website en diensten kunnen door De Donder Deuren bv een aantal persoonlijke gegevens verwerkt worden die u ons bezorgd hebt:

 • bij het invullen van een (contact)formulier
 • wanneer u een brochure aanvraagt
 • bij het plaatsen van een bestelling

De Donder Deuren bv verwerkt van u de volgende gegevens (in functie van de acties die u uitvoert op onze website):

 • IP-adres
 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoon
 • Bedrijf
 • Adres (straat + nummer, postcode, gemeente, land)

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

De Donder Deuren bv verwerkt bovenvermelde persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • om telefonisch, per e-mail of per post contact te nemen met u als u daarom verzoekt
 • om u een gepaste offerte/aanbieding te bezorgen
 • voor het verwerken van uw bestelling en u te informeren over het verloop ervan
 • voor het evalueren en verbeteren van onze website en diensten
 • voor marketing en promotie doeleinden

Daarnaast kan De Donder Deuren bv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren en plaatsen van binnendeuren en klinken.

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming verleend hebt, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE

Wanneer u onze website bezoekt, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en de door u bezochte pagina’s. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website zodat wij de werking van onze website kunnen verbeteren en u beter van dienst kunnen zijn. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

DELEN MET ANDEREN

De Donder Deuren bv behandelt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal deze nooit verhuren of verkopen aan derden.

We zullen uw gegevens ook nooit doorgeven, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • voor marketingdoeleinden;
 • voor ICT –technische ondersteuning en hostingdoeleinden;
 • voor logistieke doeleinden (bijv. levering, etc.);
 • voor analytische doeleinden;
 • voor betalingsdoeleinden.

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor de volgende doeleinden:

 • wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, inclusief dit privacybeleid
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure
 • voor het beheer van geschillen en de bescherming tegen fraude en overtredingen

HOE LANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

De Donder Deuren bv bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verzameld, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen .

Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (onder andere op het gebied van boekhouding) of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz.

Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Indien u uw identiteit kan bewijzen, heeft u het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en alle toestemmingen in te trekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en geniet u van alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dedonderdeuren.be. De Donder Deuren bv zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

COOKIEBELEID

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en over uw keuzes met betrekking tot deze volgtechnologieën.

BEVEILIGING

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen alle redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. De website van De Donder Deuren bv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen totale veiligheid verzekeren en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet absoluut garanderen en doet u dit op eigen risico.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Donder Deuren bv verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Donder Deuren bv op via info@dedonderdeuren.be

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien u opmerkingen of klachten hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens aanwenden, vragen wij u om dit eerst met ons te bespreken. Zo kunnen we in onderling akkoord tot een minnelijke schikking komen.

Mocht u echter hierna nog steeds niet tevreden zijn met de verwerking van uw persoonsgegevens door De Donder Deuren bv, dan kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Privacybeleid (hoofdzakelijk) gegenereerd met CookieYes.